Visie vzw Sint-Goedele

image

VISIE vzw SINT-GOEDELE BRUSSEL

Alle instellingen van de vzw Sint-Goedele Brussel onderschrijven dan ook, 
binnen de wettelijke bepalingen, 
de waarden vervat in het opvoedingsproject. 
Dit betekent concreet:

1. De instellingen van de vzw Sint-Goedele Brussel organiseren katholiek geïnspireerd onderwijs en kinderopvang. 
Zij dragen de waarden uit die Jezus van Nazareth ons voorleefde en die we kennen vanuit het evangelie. 

2. Wij willen kinderen, jongeren en volwassenen gelijke kansen bieden. Hiervoor bieden we elk kind, elke jongere en elke volwassene een passend traject aan. 

3. Onze instellingen staan wijd open voor alle kinderen, jongeren en volwassenen uit Brussel en omgeving. 

4. Elk kind, elke jongere en elke volwassene, ieder met zijn talenten, komt in onze instellingen aan zijn trekken en krijgt maximale kansen tot zelfontplooiing met respect voor ieders eigenheid. 

5. De instellingen van de vzw Sint-Goedele Brussel nemen daartoe steeds een professionele houding aan en bewaken de kwaliteit van het opvoedings- en onderwijsproces. Hiervoor doen we een beroep op de vele organisaties die ons ondersteuning kunnen bieden. 

6. In de grootstedelijke context van Brussel hebben maatschappelijke uitdagingen zoals diversiteit, sociale ongelijkheid en armoede een grote impact op het leven van kinderen, jongeren en volwassenen. Ze hebben heel wat competenties nodig om in deze grootstedelijke realiteit mee vorm te geven aan hun leven en hun omgeving. Deze competenties verwerven, is niet vanzelfsprekend en vraagt om een integrale en gecoördineerde aanpak op maat over de verschillende beleidsdomeinen heen. We staan dan ook open voor projecten die hierop inspelen. 

7. Onze instellingen geven op een dynamische wijze kinderen, jongeren en volwassenen een kijk op de hen omringende wereld die van hen wereldburgers maakt. 

8. Als Nederlandstalige instelling willen we bijzondere aandacht schenken aan de taalvaardigheid van onze kinderen, jongeren en volwassenen. 

9. De vzw Sint-Goedele Brussel wil dan ook zoveel mogelijk ouders aanzetten om hun kind van bij de geboorte in contact te brengen met de Nederlandse taal. We stellen alles in het werk om ook anderstalige gezinnen aan te spreken om hun kind naar de kinderopvang te laten gaan zodat het vertrouwd wordt met de Nederlandse taal en de gewoonten, normen en waarden binnen het onderwijs. 

Om deze visie concreet gestalte te geven: 

1. steunt de vzw Sint-Goedele Brussel zich op het subsidiariteitprincipe dat stelt dat de beslissingen moeten genomen worden daar waar ze het best genomen worden. Het subsidiariteitprincipe is verankerd in de statuten, het huishoudelijk reglement en de bevoegdheidsverdeling; 
2. neemt de vzw Sint-Goedele Brussel de noodzakelijke maatregelen om haar beleidsvoerend vermogen te versterken. Daartoe koos de Raad van Bestuur o.a. voor de kaart van de professionalisering die via een deskundig centraal kader gerealiseerd wordt; 
3. bouwt de vzw Sint-Goedele Brussel met de overheid en andere partners samenwerkingsverbanden uit, met respect voor eenieders eigenheid, werking en visie. 

Lees meer over het opvoedingsproject van vzw Sint-Goedele op volgende link: 
http://www.sint-goedele.be/index.php/beleid/opvoedingsproject

Alle rechten voorbehouden aan het Angelusinstituut


GVBS Angelusinstituut behoort tot de vzw Sint-Goedele Brussel
Maatschappelijke zetel, Verheydenstraat 39, 1070 Anderlecht
Ondnr.: 0478.379.452 RPR: Brussel Nederlandstalig

Search